Published on December 10, 2011 by

主持:Gladys、Sumi

1) 有關外星人及UFO國際會議的事宜 2) 陳功富教授分享有關外星人的訊息及內地UFO的研究

Tag

Add your comment