Published on May 19, 2014 by

主持:Gladys、Sumi,嘉賓:花家姐、Eddie

《高清解密》第100集 la ~ 今集我們請來D100《東頭灣道99號》的花家姐和《奇案迷會》的創會成員 Eddie,花家姐同大家講下佢的入行經過,到底你又知幾多呢?Eddie又講下佢地點解會成立《奇案迷會》。大家記住留意la!

Tag

Add your comment