Published on May 16, 2011 by

主持:方國珊 (專業動力召集人)

1) 設立港鐵月票 2) 關愛基金 – 呼籲中小企積極參與 3) 環保村屋 4) 反對擱置將軍澳產房 5) 保障小業主權益,改革一手樓買賣合約

Tag

Add your comment