Published on October 15, 2012 by

主持:梁國雄、黃偉國

新一屆立法會開會,狼英哥就話去立法會簡介政綱,但係就不設提問。 議員被迫做小學雞,長毛唔高興!

Tag

Add your comment