Published on May 18, 2011 by

主持:Dicky、Wilson,專訪嘉賓:丘章新醫生 (外科專科醫生)

「醫家講您知」 節目會為大家帶嚟一D日常生活上既醫學常識,俗語有云「病向淺終醫」,希望大家可以喺有問題出現之前,知多D有關病例方面既知識,亦可以預防勝於治療。

Tag

Add your comment